Ostanimo u kontaktu

GRAD METKOVIĆ

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva

Bespovratna sredstva namijenjena su novoosnovanim tvrtkama i obrtima, za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora, te potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Objavljeno prije

Grad Metković je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ´Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu´ („Neretvanski glasnik“ 1/19).

U okviru Javnog poziv realiziraju se sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, ,
2. Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora,
3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”) (u daljnjem tekstu Uredba).

KORISNICI MJERA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metkovića izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca i/ili 1 zaposleni). PDV nije prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere kako slijedi:

MJERA 1.

POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
5. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
6. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke,
7. nabava opreme, strojeva te alata za rad,
8. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti od ovlaštene autokuće.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za 1 zaposlenog,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodijeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno 20.000,00 kuna po poduzetniku.

CREATIVE STUDIO METKOVIĆ - Izrada Web Stranica

MJERA 2.

POTPORE ZA NABAVU STROJEVA, OPREME I UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. troškove nabave strojeva, opreme, alata, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za osnovnu djelatnost za koju su poslovni subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007),
2. radove na uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost istog (izgradnja i investicijsko održavanje, izrada reklame),
3. nabava računala, računalne i programske opreme, licenci, računalnih programa i sustava vezanih uz alate i opremu za obavljanje djelatnosti,
4. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti kupljenog od ovlaštenog trgovca.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore),

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 70% prihvatljivih troškova, maksimalno 25.000,00 kuna po poduzetniku.

MJERA 3.

POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

Grad Metković sufinancirati će troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU:
a) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
b) troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije (elaborata zaštite okoliša, arhitektonskih elaborata, poslovnih planova, studije izvedivosti) kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslika računa za izvršenu uslugu,
– Preslika žiro računa kojom se dokazuje izvšeno plaćanje,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 10.000,00 kuna po poduzetniku.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Prijave se dostavljaju u roku 45 dana od objave ovog Javnog poziva ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom dospijeća, a odobravaju se do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Metkovića za tekuću godinu.
Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.
Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo u maksimalnom iznosu do 30.000,00 kn sveukupno.

NAČIN DODJELE POTPORA

Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora iz Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Metkoviću, gradonačelnik Grada Metkovića donosi Odluku/Zaključak o dodjeli potpore.
Podnositelji zahtjeva koji uz zahtjev prilože Predračun za tražena sredstva, po obradi zahtjeva ukoliko ispunjavaju sve ostale uvjete, biti će pozvani da u određenom roku dostave dokaz o plaćanju (Račun) kako bi se mogao donijeti Zaključak o dodjeli potpore male vrijednosti.
Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića.
Sredstva dodijeljene potpore isplaćuju sse isključivo na IBAN korisnika potpore.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose na propisanim Obrascima, a isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici www.grad-metkovic.hr .
Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na pisarnicu Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

GRAD METKOVIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
gospodarstvo i fondove EU
Stjepana Radića 1, 20350 Metković
s naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa mjera
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu“

INFORMACIJE:

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
Gospodarstvo i fondove EU
Tel: 020/ 681-020
e-mail: grad@metkovic.hr

NAPOMENA

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju i potpisanu izjavu.
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića može
zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Podnositelji zahtjeva vlastoručnim potpisom i pečatom subjekta potvrđuje istinitost podataka.
Podnositelji zahtjeva daju privolu da se njihovi osobni podaci mogu objaviti na internetskim stranicama, oglasnoj ploči Grada Metkovića, a u svrhu radi koje su prikupljeni.
Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

OBRAZAC 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

OBRAZAC 2- Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora

OBRAZAC 3- POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRENJE EU PROJEKATA

GRADONAČELNIK
Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

HAMAG-BICRO kroz BOND lokalnim poduzetnicima olakšava poslovanje

Objavljeno prije

ZAGREB, 17. rujna 2019. – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) predstavila je na završnoj konferenciji rezultate pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) koji je pokrenut 2017. godine s ciljem okupljanja različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija na jednom mjestu, kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup informacijama. Konačni cilj projekta bio je razviti standardizirane visokokvalitetne usluge poduzetničkih potpornih institucija koje će biti regionalno ravnomjerno rasprostranjene. Kroz projekt BOND nastoje se smanjiti razlike u regijama i svim poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Konferenciju je pozdravnim obraćanjem svečano otvorila Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta izjavivši: „Na području cijele zemlje trenutno djeluje 177 verificiranih poduzetničkih potpornih institucija koje je Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna do sada sufinancirala s više od 60 milijuna kuna. Dodatnih gotovo milijun kuna Ministarstvo je kroz projekte i programe Europske unije dodijelilo jedinicama lokalne uprave i samouprave za razvoj istih. Njihova je uloga da mikro, malim i srednjim poduzetnicima pruže svu potrebnu savjetničku pomoć i potporu pri osnivanju novih poduzeća, ali i olakšavanju poslovanja postojećih poduzeća.“.

Potom se prisutnima obratio Mario Turalija, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a: „Kako bismo svim poduzetnicima omogućili jednostavniji i brži pristup informacijama, HAMAG-BICRO je kroz projekt BOND odlučio decentralizirati svoje usluge, odnosno osigurati personalizirani pristup svakom malom poduzetniku dolaskom u njihove lokalne sredine te upoznavanjem s njihovim izazovima i prilikama. Nedavno smo otvorili prve dvije ispostave HAMAG-BICRO-a u Čakovcu i Antunovcu. Na ovaj način, HAMAG-BICRO će moći izbliza osjetiti poduzetnički puls lokalne sredine, njihove svakodnevne nedoumice, ali i prilike.“

Uspostavljene pilot-usluge kroz Mrežu BOND uključuju standardizaciju usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizaciju usluga HAMAG-BICRO-a, mrežu mentora za poduzetnike, dijagnostičke alate za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrški PPI-ima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva. U rad Mreže BOND trenutno je uključeno 58 poduzetničkih potpornih institucija, čijih je 300 zaposlenika sudjelovalo na besplatnim specijalističkim edukacijama.

„Osim uspostavljenih pet pilot-usluga za poduzetnike, značajan rezultat ovog projekta su i specijalističke edukacije koje je BOND tim unutar HAMAG-BICRO-a organizirao tijekom protekla tri mjeseca za predstavnike poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske. Kroz edukacije su obuhvaćena znanja potrebna svakom poduzetniku – od organizacije rada nabave, proizvodnje, digitalnog marketinga, istraživanja tržišta i analize potrošača pa sve do naprednog financijskog izvještavanja, upravljanja rastućom tvrtkom, strateškog poslovnog planiranja i unaprjeđenja poslovnih procesa.“, nadodao je Ante-Janko Bobetko, član Uprave HAMAG-BICRO-a.

Rezultate projekta, uspostavljenih pet pilot-usluga prezentirala je Tamara Sarvaš, ravnateljica Sektora za za razvoj i podršku korisnicima. Potom se ispred poduzetničkih potpornih institucija prisutnima obratio Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Tijekom projekta BOND sudjelovali smo na nizu specijalističkih edukacija na kojima su naši djelatnici dobili mogućnost stjecanja novih znanja i vještina koje će moći iskoristiti prilikom savjetovanja poduzetnika oko niza ključnih pitanja važnih za pozicioniranje i rast na tržištu. Kroz ovaj projekt poduzetničke potporne institucije dobile su mogućnost da, osim novih znanja i usavršavanja konzultantskih vještina u dijelu posla koji je usmjeren direktno na rad s poduzetnicima, standardiziraju sve svoje usluge, a nekoliko njih i specijaliziraju te na taj način unaprijede i ekonomiziraju operativne procese unutar samog PPI-a“, istaknula je Marijana Puljas iz Dubrovačke razvojne agencije DURA.

U okviru projekta BOND oformljena je i službena internetska stranica projekta https://bond-hrvatska.hr/. Nastavak projekta očekuje se krajem ove godine. Od osnutka Mreže, mnoge poduzetničke potporne institucije izrazile su želju za učlanjenjem. Ukupna vrijednost projekta je 7.012.151,60 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija, molimo Vas da nam se obratite na mail helena.madunic@hamagbicro.hr

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama10 300×250

Najčitanije