Ostanimo u kontaktu

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradskoj športskoj dvorani Metković

Objavljeno prije

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 10. stavak 1. i 2. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ 2/15)   i Odluke o povjeravanju upravljanja i održavanja sportskih građevina u vlasništvu Grada Metkovića (KLASA: 940-01/15-01/01 UR.BR: 2148/01-02-15-3) od 23. travnja 2015. god., Ustanova za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanova) raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

Daje se u zakup poslovni prostor smješten u Gradskoj športskoj dvorani Metković, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković, ukupne površine 217,07 m², od toga:

 • ugostiteljskog prostora površine 85,25 m²
 • otvorene terase 63,53 m²
 • pomoćne kuhinje 23,54 m²
 • sanitarnog čvora 14,75 m² i
 • skladišta 30 m²
 • za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Mjesto Metković
Adresa Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković
Površina (m²) 217,07
Djelatnost ugostiteljska djelatnost
Početna zakupnina po m² mjesečno(kn) 44 kn + 25% PDV –a
Jamčevina (kn) 4.000,00
Trajanje najma (godine) 5

 

II.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti.

Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.

Za navedeni poslovni prostor ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja  produže zakup u skladu sa stavkom 1. i 2. članka 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.

Razgledavanje poslovnog prostora moguće je prema prethodnom dogovoru s Ustanovom.

Visina zakupnine obračunava se mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši do desetog u mjesecu za svaki tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Troškove tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora snosi zakupnik. Ulaganja zakupnika u poslovni prostor vrše se isključivo uz prethodni, obrazloženi, pisani zahtjev zakupnika, a u  skladu s izdanim odobrenjem zakupodavca.

Zakupninom nisu obuhvaćeni troškovi komunalne naknade, odvoza smeća, plaćanja električne energije, vode i slično, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa, o čemu odluku donosi Upravno vijeće Ustanove.

Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika.

III.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 4. siječnja 2021. do 19. siječnja 2021., putem pošte ili predajom na protokol Ustanove u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“, na adresu Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Otvaranje ponuda održat će se 26. siječnja 2021. u 09:00 sati u prostorijama ureda ravnateljice Ustanove. Otvaranje ponuda nije javno.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za zakup poslovnog prostora.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

 1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta (za fizičke osobe), odnosno sjedišta (za pravne osobe),
 2. ponuđenu natječajnu zakupninu najmanje u visini određene mjesečne zakupnine,
 3. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe) ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj (za pravne osobe),
 4. dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog), obvezno izvornik, za fizičke i pravne osobe,
 5. dokaz o pravu prvenstva zakupa, prema Zakonu o zakupu poslovnoga prostora, prilaže se u presliku ili izvorniku,
 6. dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Metkoviću,
 7. dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu,
 8. podatak o broju računa na koji Ustanova treba izvršiti povrat jamčevine kod neuspjeha
 9. Izjava ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu na iznos jednak tromjesečnom iznosu zakupnine, kao sredstvo osiguranja plaćanja. Zadužnica vlasnika obrta (za fizičke osobe) ili zadužnica sa jamcem platcem osnivačem (za trgovačko društvo).

IV.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

V.

Natječaj provodi Upravno vijeće Ustanove (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće utvrđuje koliko je pisanih ponuda zaprimljeno.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju nazočni članovi Vijeća.

Zakašnjele i nepotpune ponude Vijeće neće uzeti u razmatranje već će odmah u zapisniku utvrditi njihovu nevaljanost i odbaciti.

Pristigle ponude Vijeće razmatra i utvrđuje da li ispunjavaju uvjete natječaja, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine u zapisniku utvrđuje koje ponude smatra najpovoljnijim.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu zakupninu, Vijeće će pozvati te ponuditelje da u roku 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

VI.

Po okončanju postupka natječaja i sastavljanja zapisnika o provedenom natječaju Vijeće donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

S odabranim će se ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.

 

VII.

Jamčevina se uplaćuje na transakcijski račun IBAN: HR4124020061100740740, model 00, pozivom na broj: OIB ponuditelja.

Odabranom ponuditelju za iznos jamčevine umanjit će se prva mjesečna zakupnina, a ostalim sudionicima natječaja koji nisu odabrani uplaćeni iznos će se vratiti na njihove račune.

Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem.

 

VIII.

Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Vijeća o prihvatu ponude i sklapanju ugovora.

Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja navedene Odluke, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 8 dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.

IX.

Zakupniku će se predati u posjed poslovni prostor na dan sklapanja ugovora o zakupu, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o zakupu poslovnog prostora.

Troškovi potrošnje električne energije, vode, telefona, odvoza smeća i dr. nisu uračunati u zakupninu.

X.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potvrdit će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora Zakupnik je dužan dostaviti kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine zadužnicu u skladu s člankom III.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom i Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Metkovića, te u slučaju da ne izvršava obveze koje se odnose na tekuće, investicijsko održavanje i investicijska ulaganja poslovnog prostora u zakupu i u slučaju prodaje nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor.

XI.

Vijeće koje provodi natječaj će najpovoljnijom ponudom smatrati onu ponudu koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Vijeće zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku  o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

 USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

 Ivica Kuran, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.

ORNITOLOŠKO DRUŠTVO BRKATA SJENICA

Donosimo impresivnu fotogaleriju i podatke sa zimskog prebrojavanja ptica vodarica

Objavljeno prije

Tijekom siječnja, najčešće sredinom mjeseca, svake godine u Hrvatskoj i diljem Europe radi se zimsko prebrojavanje ptica zimovalica. Cilj je prebrojavanja pokriti što više vodenih površina i prebrojiti ptice zimovalice širom Europe, što su kod nas u dolini Neretve, a i  dijelu Pelješca od Bistrine, Stona do Sresera, činili članovi Ormitološkog društva Brkata sjenica.

Podatci koji se dobiju s terena šalju se nacionalnom kordinatoru (Tibor Mikuška) koji će podatke proslijediti europskom kordinatoru. Iz dobivenih podataka, praćenjem stanja, mogu se dobiti podatci o brojnosti populacija i prema potrebi mogu se poduzimati mjere zaštite ugroženih vrsta. Tijekom siječnja tisuće volontera širom Europe pridružit će se prebrojavanju ptica vodarica.

Kao i mnogo godina do sada članovi Ornitološkog društva Brkata sjenica pridružili su se akciji prebrojavanja proteklog vikenda na cijelom području doline Neretve i dijela Pelješca od Bistrine, Stona do Sresera.

Tom prilikom su nas izvijestili:

– Obišli smo sva područja (prijeđeno je gotovo 700 km) koja smo dobili za odraditi u tri dana, 15., 16. i 17. siječnja. Vrijeme je bilo bez kiše, vrlo hladno za naše prilike, bilo je i bure, no izdržali smo. Što se stanja brojnosti ptica tiče, uz neke iznimke, veoma smo zadovoljni, a zadovoljni smo i brojnošću vrsta. Prebrojano je više od osam tisuća ptica i više od četrdeset vrsta, a točan broj znat ćemo nakon obrade terenskih podataka. Spomenut ćemo neke od podataka s terena koji kažu da je stanje zadovoljavajuće, a kod nekih vrsta i bolje nego u prijašnjim obilascima pa se možemo pohvaliti (unatoč provokacijama) da liske možete vidjeti u samim gradovima Metkoviću, Opuzenu, Pločama te u svim mjestima uz riječne tokove. Što se tiče patke, osam vrsta zimuje u brojnosti koja se kreće do blizu 2 500 jedinki širom Neretve. Na zimovanju imamo i rijetke vrste crnogrlog i ušatog gnjurca, riđe muljače, zlatare pijukavce, velike pozvizdače, crnu patku, žalare cirikavce, ronce, plijenore, a nakon dvije godine i veliki ronac došao je na ušće Neretve. Kao pticu koja je pokazala veliki napredak po brojnosti spomenut ćemo eju močvaricu koje je izbrojano oko šezdeset jedinki, što je za tu vrstu grabljivice impresivan broj za Neretvu te patku kreketaljku (malobrojna je kod nas na zimovanju) koja je s rekordne brojnosti od 47 jedinki na zimovanju do sada došla do broja 52 jedinke ove godine. Radujemo se napretku u brojnosti ptica zimovalica u dolini Neretve, a i šire, rekao je čelnik tog društva Bariša Ilić te je s nama podijelio fotogaleriju doživljaja s terena.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama10 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px
HUMANITARNA AKCIJA – OBITELJ VUKŠA

Najčitanije