Duarte, Kravar, Kompar

| Puna veličina je 960 × 606 piksela

Duarte, Kravar, Kompar