DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Kreditiranje projekata od strane HBOR-a, a koji se financiraju iz EU fondova

Dvostruko financiranje projekata, odnosno dali je moguće financiranje projekata iz različitih programa EU fondova, a i djelom kreditima HBOR-a

Objavljeno 24. siječnja 2014. u kategorijama: Gospodarstvo, Hrvatska, News.

hbor

Pitanje je dali je moguća kumulacija potpora, odnosno dvostruko financiranje projekata koji se financiraju iz različitih programa EU fondova, a kreditiraju djelom kreditima HBOR-a koji imaju elemente potpore? Evo u nastavaku pitanja, ali i odgovora HBOR-a:

Da li poduzetnik za sufinanciranje projekta može tražiti kredit HBOR-a sa subvencioniranom kamatnom stopom?

Kako prema Programu potpora i Uputama za prijavitelje, kumulacija nije dozvoljena, projekt nije moguće sufinancirati kreditom HBOR-a sa subvencioniranom kamatnom stopom.

Programi kreditiranja za investicije Nova proizvodnja, Gospodarstvo i Turizam:

 • ulaganje u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga;
 • ulaganje u modernizaciju proizvodnje, nove tehnologije, pokretanje novih proizvodnja, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta
 • unapređenje smještajne ponude (hoteli, aparthoteli, pansioni, hosteli, turistička naselja, kampovi i sl.) te povećanje prepoznatljive hrvatske flote malih obiteljskih „plovećih hotela“

– Rok otplate od 12 do 17 godina, ovisno o programu kreditiranja
– Vlastito učešće investitora u pravilu do 25%, kredit HBOR-a 75%
– Moguće je odobrenje kredita uz opću kamatnu stopu temeljena na referentnoj koja ne sadrži potporu

Financiranje bez dodjele državne potpore na osnovi opće kamatne stope je moguće ali je kamata viša.

Primjer – Mali poduzetnik ulaže u izgradnju hotela ukupne vrijednosti 20 mil kuna. Cjelokupni projekt je apliciran prema darovnici EU (svi opravdani troškovi planirani su kao temelj za odobrenje darovnice u iznosu 60% – najviši iznos regionalne potpore)

 • Poslovna banka je ocijenila klijenta s kreditnim rangom jak i kolateralizacijom (ocjenom instrumenta osiguranja) normalna (primjerena i kvalitetna)
 • Rok otplate kredita: 14 godina + 3 godine počeka
 • Kamatna stopa HBOR-a:
  – sukladno trenutnim uvjetima programa kreditiranja iznosi 3% godišnje – sadrži potporu
  – opća kamatna stopa temeljena na referentnoj kamatnoj stopi iznosi 3,24% – ne sadrži potporu
 • Ukoliko bi poslovna banka ocijenila klijenta s kreditnim rangom
 • Zadovoljavajudi i kolateralizacija normalna opda kamatna stopa iznosila bi 4,69%
 • Slab i kolateralizacija normalna opda kamatna stopa iznosila bi 6,49%

Financiranje projekta s dvije faze

Primjer – Mali poduzetnik ulaže u izgradnju hotela ukupne vrijednosti 40 mil kuna. Dio projekta (npr 20 mil kuna) aplicira prema darovnici EU ( 20 mil kuna opravdanih troškova planirani su kao temelj za odobrenje darovnice u iznosu 60% – najviši iznos regionalne potpore) dok dio projekta nede biti temelj za darovnicu:

Opcija 1. – dva izvora financiranja/dva ugovora o kreditu

 • 20 mil kuna planiranih kao opravdani troškovi financirati uz komercaijalne uvjete poslovne banke
 • Preostalih 20 mil kuna aplicirati prema HBOR-u (dakle postoje različiti opravdani troškovi) te HBOR može dodijeliti kamatnu stopu koja u sebi sadrži elemente potpore

Opcija 2. – jedan izvor financiranja/jedan ugovor o kreditu

 • HBOR odobrava jedan kredit ali uz dvije kreditne partije
 • Prva kreditna partija uz kamatnu stopu temeljenu na opdoj kamatnoj stopi
 • Druga kreditna partija uz kamatnu stopu s elementima državne potpore
 • HBOR kreditira i preuzima rizik do 50% iznosa ukupnog kredita
 • Poslovna banka kreditira i preuzima rizik najmanje 50% iznosa ukupnog kredita
 • Osiguranje povrata kredita uobičajenim instrumentima osiguranja i u istom redu namirenja HBOR-a i poslovne banke
 • Najniži iznos izravnog kredita HBOR-a je 9 milijuna kuna
 • Kamatna stopa ukupnog kredita je ponderirani prosjek kamatnih stopa izravnog kredita HBOR-a i kredita poslovne banke
 • Kreditiranje se provodi putem postojedih kreditnih programa

Dokumentacija: Javni poziv HBOR-a, izvor: Adria bonus.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari