Ostanimo u kontaktu

GRAD METKOVIĆ

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva

Bespovratna sredstva namijenjena su novoosnovanim tvrtkama i obrtima, za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora, te potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Objavljeno prije

Grad Metković je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz ´Programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu´ („Neretvanski glasnik“ 1/19).

U okviru Javnog poziv realiziraju se sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, ,
2. Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora,
3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”) (u daljnjem tekstu Uredba).

KORISNICI MJERA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metkovića izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca i/ili 1 zaposleni). PDV nije prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere kako slijedi:

MJERA 1.

POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
5. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
6. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke,
7. nabava opreme, strojeva te alata za rad,
8. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti od ovlaštene autokuće.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za 1 zaposlenog,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodijeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno 20.000,00 kuna po poduzetniku.

CREATIVE STUDIO METKOVIĆ - Izrada Web Stranica

MJERA 2.

POTPORE ZA NABAVU STROJEVA, OPREME I UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA

Subvencija po ovoj mjeri se odobrava za slijedeće poslovne aktivnosti:
1. troškove nabave strojeva, opreme, alata, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za osnovnu djelatnost za koju su poslovni subjekti registrirani sukladno navedenom u obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007),
2. radove na uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost istog (izgradnja i investicijsko održavanje, izrada reklame),
3. nabava računala, računalne i programske opreme, licenci, računalnih programa i sustava vezanih uz alate i opremu za obavljanje djelatnosti,
4. nabava gospodarskog vozila (kategorija N) novog ili rabljenog do 5 godina starosti kupljenog od ovlaštenog trgovca.

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslik računa/predračuna za nabavu opreme, strojeva, alata, gospodarskog automobila ili izvršenu uslugu i dokaz o plaćanju iste (preslika žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore),

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 70% prihvatljivih troškova, maksimalno 25.000,00 kuna po poduzetniku.

MJERA 3.

POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

Grad Metković sufinancirati će troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU:
a) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
b) troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije (elaborata zaštite okoliša, arhitektonskih elaborata, poslovnih planova, studije izvedivosti) kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

Podnositelj potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Preslika rješenja o upisu u sudski registar (ili izvadak iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno preslika rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva potrebno je priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu),
– Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva i zadruge, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
– Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja,
– Opis projekta i očekivani rezultat,
– Preslika računa za izvršenu uslugu,
– Preslika žiro računa kojom se dokazuje izvšeno plaćanje,
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema dugovanja prema Gradu Metkoviću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Potvrda da poslodavac koji traži potporu nema nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
– Preslika IBAN-a podnositelja prijave,
– Ispunjen obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti (koji obuhvaća sve dodjeljene potpore).

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 10.000,00 kuna po poduzetniku.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Prijave se dostavljaju u roku 45 dana od objave ovog Javnog poziva ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom dospijeća, a odobravaju se do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Metkovića za tekuću godinu.
Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom neće se razmatrati, o čemu će podnositelji prijave biti obaviješteni.

SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 500.000,00 kn.
Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo u maksimalnom iznosu do 30.000,00 kn sveukupno.

NAČIN DODJELE POTPORA

Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora iz Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Metkoviću, gradonačelnik Grada Metkovića donosi Odluku/Zaključak o dodjeli potpore.
Podnositelji zahtjeva koji uz zahtjev prilože Predračun za tražena sredstva, po obradi zahtjeva ukoliko ispunjavaju sve ostale uvjete, biti će pozvani da u određenom roku dostave dokaz o plaćanju (Račun) kako bi se mogao donijeti Zaključak o dodjeli potpore male vrijednosti.
Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti, a sljedećih tri godine gube pravo na poticajna sredstva Grada Metkovića.
Sredstva dodijeljene potpore isplaćuju sse isključivo na IBAN korisnika potpore.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju ili u postupku likvidacije.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose na propisanim Obrascima, a isti se mogu dobiti u prostorijama Grada Metkovića ili na web stranici www.grad-metkovic.hr .
Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na pisarnicu Grada Metkovića, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

GRAD METKOVIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
gospodarstvo i fondove EU
Stjepana Radića 1, 20350 Metković
s naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa mjera
poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2019. godinu“

INFORMACIJE:

Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje,
Gospodarstvo i fondove EU
Tel: 020/ 681-020
e-mail: grad@metkovic.hr

NAPOMENA

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju i potpisanu izjavu.
Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića može
zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Podnositelji zahtjeva vlastoručnim potpisom i pečatom subjekta potvrđuje istinitost podataka.
Podnositelji zahtjeva daju privolu da se njihovi osobni podaci mogu objaviti na internetskim stranicama, oglasnoj ploči Grada Metkovića, a u svrhu radi koje su prikupljeni.
Grad Metković zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

OBRAZAC 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

OBRAZAC 2- Potpore za nabavu strojeva, opreme i uređenje poslovnog prostora

OBRAZAC 3- POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRENJE EU PROJEKATA

GRADONAČELNIK
Dalibor Milan, dipl.iur., v.r.

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama10 300×250

Najčitanije