DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovano Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u našoj županiji

Objavljeno 3. travnja 2017. u kategorijama: Dubrovačko-neretvanska županija, News, Zdravlje.

liječnik, zdravlje, medicina, doktor

Člankom 30. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08 – u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava. Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službene glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br.10/2016) kojom je osnovano Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno radno tijelo Županijske skupštine.

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 • prati primjenu propisa na području Dubrovačko-neretvanske županije koji se odnose na zaštitu  prava i interesa pacijenata
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Dubrovačko-neretvanske županije
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Dubrovačko- neretvanske županije
 • bez odgađanja obaviještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
 • podnosi Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu
 • obaviještava javnost o povredama prava pacijenata
 • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašteno je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije je na 17. sjednici od 20. rujna 2016. godine donijela Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kojom su za članove Povjerenstva imenovani:

 1. Božena Raič, mag.oec
 2. Doc.dr.sc Antonela Gverović – Antunica, prim.dr.med
 3. Antonija Roszahegy Nikolić, prof.def
 4. Anka Jejina, med.sr
 5. Željko Jaković, mag.oec

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1, tel: 351-411, fax: 351-434 s ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Povjerenstvo se saziva po potrebi, na temelju zaprimljenih pritužbi. Pritužba se podnosi u pisanom obliku na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik ili na službenu e-mail adresu Povjerenstva ( [email protected]).

S ciljem što učinkovitijeg rješavanja zaprimljenih pritužbi, Povjerenstvo upućuje pacijente da se, uz pritužbe, priloži cjelokupna medicinska dokumentacija.

Komentari